Traffic Map

By car
Freeway → exit at Zhongzheng Interchange → Zhongzheng 1st Rd → Wufu 1st Rd → Wufu 4th Rd → Gushan 1st Rd → Shoushan Park entrance → Wanshou Rd (to Zoo) → Shoushan Zoo → office